Sähköpyörän tehoista

Sähköpyörän tehosta

Sähköpyörien / polkupyörien sähköistyssarjojen osalta on vakiintunut yleisesti käytäntö että sähköpyörän teho ilmoitetaan jonain tiettynä määränä watteja. Ilmoitetaan esim. että kyseessä on 500w sähköpyörä, tai vaikkapa 250w etumoottorisarja.

Vaikkakin käytäntö on jokseenkin vakiintunut alalla, ei kyseinen tapa ole täysin ongelmaton, korrekti ja se voi myös olla harhaanjohtava. Ongelmana on, että jotkin toimijat ja valmistajat ilmoittavat tehon eri tavalla kuin toiset, jolloin kuluttaja voi hämääntyä moottorin todellisista teholukemista ja mitä ne tarkoittavat.

Pääsääntöisesti sähkömoottorin teho voidaan ilmoittaa joko moottorin nimellistehona, tai moottorin huipputehona.

-Nimellisteholla tarkoitetaan sitä tehoa jota moottori voi ylläpitää ja jonka moottorin tulee kestää jatkuvassa käytössä vaikka ikuisesti.

-Huipputeholla tarkoitetaan tehoa jonka moottori voi tuottaa maksimissaan lyhytaikaisesti ja jonka sen tulee kestää hetkellisesti (esim. 10sek. ajan)

Watit ja moottorin huipputeho?

Watti on tehon yksikkö, joka on saanut nimensä Scottilaisen insinöörin James Watt`in mukaan.

Wattia voidaan käyttää mittamaan/määrittämään jonkin laitteen, kuten sähköpyörän moottorin, välitöntä tehontuottoa (tai ottoa).

Sähkömoottorin tuottama teho (watteina) kullakin hetkellä on akun jännite (Voltti) kerrottuna akulta ohjausyksikön kautta moottorille kulkevalla virtamäärällä (Ampeerit).

Esim: Sähköpyörä jonka käyttöjännite on 36V ja jonka akusta moottorille kulkee (ohjausyksikön kautta) 10A virta, tuottaa moottori tällöin 360W tehon.

Sähkömoottorin / sähköpyörän huipputeho on siis helposti laskettavissa. Riittää kun akun jännite (V) kerrotaan ohjausyksikön maksimivirralla (A).

Moottorin ohjausyksikkö määrittää akulta moottorille menevän virran määrän. Sähköpyörissä ohjausyksikön maksimivirta on yleensä 15-30 Ampeerin luokkaa*

*Akun pitää toki myös olla ominaisuuksiltaan ja komponenteiltaan riittävän tehokas jotta se "jaksaa" antaa turvallisesti tarvittavan ampeerimäärän moottorille ylirasittumatta, jolloin sen käyttöikä lyhenee. Pahimmillaan ylirasitettu akku voi hajota kokonaan ja jos halvan/heikkolaatuisen akun suojaominaisuuksista on vieläpä säästösyistä tingitty, voi se pahimmillaan aiheuttaa jopa vaaratilanteen ja tulipalon.

Esim.2 Sähköpyörä jossa on 48V akku ja ohjausyksikön maksimivirta on 20A, sähköpyörä voi teoriassa tuottaa 960watin hetkellisen huipputehon.


Huipputeho on tietyissä tapauksissa hyödyllinen tieto, ja se voi auttaa mm. vertailemaan erilaisia moottoreita keskenään.

Nimellistehon ilmoittaminen / määrittämien on kuitenkin hieman monimutkaisempaa.

Usein puhutaan 250w, 500w yms. sähköpyöristä / sähköistyssarjoista.

250w sähköpyörä on selvästi yleisin sähköpyörämarkkinoilla, sillä useissa maissa sähköpyörän moottori saa olla lain mukaan nimellisteholtaan maksimissaan 250w*

*250w ei varsinaisesti ole vielä erityisen suuri teho. Esim. ammattilais- polkupyöräilijä voi tuottaa pelkällä omalla polkemisellaan yli 400w tehon.


Kun tarkastellaan tyypillistä "250w sähköpyörää" ja nähdään että siinä on esim. 36V akku, ja ohjausyksikön maksimivirta on 15A. Ylläolevan tehon (W) laskukaavan mukaisesti tämä sähköpyörä tuottaa siis 36V * 15A = 540w huipputehon. 20A ohjausyksiköllä samaisen sähköpyörän huipputeho olisi jo yli 700w.

Moottorin nimellisteho:

Huiputehon sijasta sähköpyörien / moottoreiden teho ilmoitetaankin yleensä jatkuvana- / nimellistehona.

Moottorin jatkuva- / nimellisteho tarkoitaa sitä tehoa jolla moottori voi pyöriä vaikka ikuisesti ylikuumentumatta tai vaurioitumatta.

Nimellisteholtaan tismalleen 250w moottori pyörisi siis teoriassa ikuisesti 250w teholla ylikuumentumatta tai vaurioitumatta. Tehoa lisäämällä moottori kuitenkin ylikuumenisi tai hajoaisi jossain vaiheessa (miten nopeasti tämä tapahtuisi riippuu tietysti siitä paljonko tehoa lisättäisiin) 251 wattisena toimiessaan moottori tulisi lopulta ylikuumenemaan jossain vaiheessa.

Useimmiten sähkömoottoreiden tehonkestoissa on kuitenkin enemmän tai vähemmän "pelivaraa", ja ne tehdään kestävämmiksi kuin ilmoitetaan. Lähes jokaisen "250w sähköpyörän" moottori on siis todellisuudessa nimellisteholtaan yli 250w.

Kuluttajan kannalta sähköpyörän tehon ilmoittaminen tällätavoin, tavallaan alakanttiin, ei ole niinkään moraalinen ongelma. Harvemmin mihinkään hankintaan saadaan enemmän vastinetta kuin mistä maksetaan. Ongelmana on enemmänkin se, että koska tehoja voidaan ilmoittaa eri tavoin, voi tehon hahmottaminen kuluttajalle olla vaikeaa ja/tai hämmentävää ja mm. eri moottoreiden / sähköpyörien vertailu keskenään voi olla vaikeaa, jos ei tiedä mikä ja miten teho ilmoitetaan.

Mikä sitten olisi paras tapa tehon ilmoittamiseen / määrittämiseen?

Sähköpyörien tehon ilmoittaminen / määrittäminen onkin jokseenkin epätarkkaa ja voi myös olla kuluttajalle harhaanjohtavaa.

Sähköpyöriä tai muunnossarjoja vertailtaessa on tärkeää tietää mm. vertaillaanko sähköpyörien / moottoreiden nimellis- vai huipputehoja.

Olemme kuulleet useasti väitteen, että 100Kg painava henkilö tarvitsisi vähintään 1000w tehoisen sähköpyörän jotta tehoa olisi riittävästi. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä todellisuudessa jo 250w moottorikin jaksaa keventää 100Kg henkilön polkemista merkittävästi ylämäessäkin. Luultavasti tällä 100Kg/1000w väittämällä on tarkoitettu sitä, että moottorin hetkellisen huipputehon tulisi olla 1000w, jotta moottori jaksaisi viedä +100Kg kuorman ylämäkeen ilman että pyöräilijä polkee itse lainkaan mukana.


Esim. 500 wattinen sähköpyörä tai muunnossarja on ilmoitettu 500w tehoiseksi. Lähempi tarkastelu osoittaa että siinä käytetään 48V akkua, ja moottorin ohjausyksikön hetkellinen maksimivirta on 20A. Tällainen kombinaatio tarkoittaa, että kyseinen "500w sähköpyörä / muunnossarja" pystyy tuottamaan hetkellisesti itseasiassa +1000 watin huipputehon ilmoitetun 500w tehon sijaan.*

*48V Litiumakun (Li -ion) jännite täyteenladattuna on 54.6V, joten 54.6V x 20A = 1092W

Näinollen tällainen 500w sähköpyörä olisi siis jo hyvinkin riittävän tehokas ylläolevaan 100Kg/1000w väittämään, koska ko. "500w sähköpyörä" voi tuottaa hetkellisesti esim. ylämäkeen ajettaessa lähes 1000w tehon.

Teho vaihtelee tiettyjen tekijöiden ja olosuhteiden mukaan:

Jotta asia ei olisi liian yksiselitteinen, niin moottorin teho myös vaihtelee tiettyjen olosuhteiden ja tekijöiden muuttuessa.

Otetaan esimerkkiin 250w sähköpyörä, jonka ohjausyksikön nimellisvirta on 7A ja maksimivirta 14A. Sähköpyörässä on nimellisjännitteeltään 36V akku. Näinollen jos mikään arvo ei muutu, niin moottori tuottaa nimellistehona 7A x 36V = 252w.

Toisaalta sähköpyörä tuottaisi huippu/maksimitehoa (hetkellisesti) 14A x 36V = 504w

Asiaan vaikuttaa kuitenkin mm. se, että akun jännite vaihtelee varaustilan mukaan.

Yleisesti sähköpyörissä käytettävien, nimellisjännitteeltään 36V Li -Ion (LiNiCo2Mn yms.) akkujen jännite on 42V silloin kun akku on täynnä. Kun akku on tyhjä, on 36V akun jännite n.30V luokkaa.

Näinollen myös akun varaustila (jännite) määrittää moottorin tehoa kullakin hetkellä. Yläpuolella olevan esimerkin mukaisesti kyseisen "250w sähköpyörän" tehot menisivät siis seuraavanlaisesti:

-Nimellisteho kun akku on täynnä | 7A x 42V = 294w

-Nimellisteho kun akku on tyhjä | 7A x 30V = 210w

-Huipputeho kun akku on täynnä | 14A x 42V = 588w

-Huipputeho kun akku on tyhjä | 14A x 30V = 420w


Jos tehoasian suhteen lähdettäisiin oikein "hifistelemään", niin pitäisi huomioida vielä monia muitakin tekijöitä ja vaihtujia. Kuten puhutaanko akseli- vai rengastehoista, pyörän ja kuljettajan kokonaispaino, maasto ja sen kaltevuus, ajo- ja moottorin pyörimisnopeus, moottorin energiatehokkuus ja sen vaihtelut, välityssuhde eri nopeuksissa jne jne.

Tässä artikkelissa ei kuitenkaan mennä nyt näihin sen syvällisemmin.

Sähköpyörien teho lainsäädännön suhteen:

Vuonna 2017 uudistettu lainsäädäntö sähköpyörien (ja muiden kevyiden sähköisten liikkumavälineiden) tehon suhteen on tuonut paljon hämmennystä ja epäselvyyttä monille eri tahoille kuluttajista kauppiaisiin ja vakuutusyhtiöihin (sekä monia lainsäädännöllisiä "porsaanreikiä")

Lainsäädännön mukaan sähköpyörän nimellistehon tulee olla max. 250w ja moottorin huippunopeus saa olla max. 25Kmh. Jos nämä arvot ylittyvät, tulisi sähköpyörään hankkia erillinen sähköpyörä -tieliikennevakuutus.

Epäselvyyksiä kuitenkin aiheuttaa mm. tavat joilla moottoreiden teho ilmoitetaan, sekä se, että ei varsinaisesti ole mitään "kiinteää" teholukemaa minkä sähköpyörä (tai muu vastaava laite) tuottaisi aina ja kaikissa olosuhteissa*

*Kärjistettynä esimerkkinä voisi ajatella tilannetta jossa "250w sähköpyörä" myydään kaupasta asiakkaalle akun varaustilan ollessa 50%. Pyörässä on 36V akku ja 7A/14A ohjausyksikkö:

-Varaustilan ollessa 50% akun jännite on 36V, jolloin sähköpyörän nimellisteho on 7x36=252w
-Kun asiakas lataa kotona akun täyteen (42V), sähköpyörän nimellisteho onkin 7x42=292w
-Parhaimmillaan ko. "250w sähköpyörä" voi tuottaa akku täynnä hetkellisesti maksimitehoa 42x14=588w

(Nimellistehoon, maksimitehoon ja reaaliaikaiseen tehoon vaikuttaa moni muukin tekijä näiden lisäksi)


Sähköpyörän säädettävät ominaisuudet:

Joissain sähköpyörissä fyysisten komponenttien lisäksi mm. tehoon, huippunopeuteen ja muihin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa sähköpyörän ohjausyksikön ohjelmoinnilla / parametrien muutoksilla.

Joissain sähköpyörissä tämä onnistuu (ainakin jossainmäärin) suoraan pyörän näyttöpaneelista. Toisissa sähköpyörissä tarvitaan erillinen "ohjelmointipalikka" tai "rajoituksenpoistaja". Joissain sähköpyörissä / sähköjärjestelmissä tällaisia säätöjä ei voi tehdä lainkaan.

Suurimmassa osassa sähköpyöriä sähköjärjestelmää on rajoitettu elektronisesti niin että moottorin nimellisteho olisi jokseenkin 250w tasolla, ja moottorin huippunopeus on säädetty 25Kmh.

Esimerkiksi 36V sähköpyörän ohjausyksikkö voi olla alunperin nimellisvirraltaan vaikkapa 10A, jolloin moottorin nimellisteho olisi ~360w. Moottorin nimellistehoa voidaan kuitenkin laskea alemmaksi (joissain tapauksissa) muuttamalla ohjausyksikön asetuksia siten, että yksikön nimellisvirta lasketaan 7Ampeeriin. Tällöin myös moottorin nimellisteho laskee 252 Wattiin (olettaen että akun varauskyky pysyisi kokoajan samassa 50% varaustilassa, jolloin akun jännite on ~36V)


Paljonko sähköpyörässä tarvitsee olla tehoa?


Sähköpyörän tehontarve riippuu mm. pyörän ja pyöräilijän kokonaispainosta, paljonko sillä ajetaan ylämäkiä jne.. Mitä kovemmalle rasitukselle pyörä tulee joutumaan, myös sitä enemmän tarvitaan tehoa (tarkemminottaen vääntöä).

Alitehoinen järjestelmä voi joutua säännöllisesti liian kovalle rasitukselle, joka lyhentää komponenttien kestävyyttä, käyttöikää ja altistaa järjestelmän rikkoontumisille.

Esim. Kevyelle 50Kg painavalle pyöräilijälle joka ei polje juurikaan ylämäkiin, pieni 24V järjestelmä jonka nimellisteho on esim. 150w ja huipputeho ~300w voi olla täysin riittävä.

Toisaalta 100Kg painavalle pyöräilijälle joka polkee myös ylämäkiin, samainen 24V järjestelmä on auttamatta liian pienitehoinen.

Ohjausyksikön Ampeereita lisäämällä saadaan yleensä jonkinverran lisää vääntöä, mutta jos tehoa tarvitaan reilusti lisää, tulee järjestelmän jännitettä nostaa 36V tai 48 Volttiin, ja samalla myös ohjausyksikön Ampeereita nostetaan niin että saadaan riittävästi suorituskykyä jotta järjestelmä ei joudu säännöllisesti liian kovalle rasitukselle*

*Jännitteen nostaminen 24V:sta 36V:iin vaatii akun vaihtamisen 36V akuksi, sekä ohjausyksikön joka toimii 36V käyttöjännitteellä.

Ohjausyksiköstä riippuen se voidaan määrittää niin että moottorin nimellisteho pysyy 250w tietämillä, mutta esim. ylämäkiä varten moottorin hetkellinen huipputeho voi olla lähemmäs 700w, jotta moottori ei "hyydy" ylämäessä eikä joudu liian kovan rasituksen alaiseksi.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää että 250w teho ei pääsääntöisesti ole yleensä riittävä yli 100Kg kokonaispainolle, mikäli tiedossa on ylämäkiä.

Toki 250w järjestelmäkin keventää polkemista jossainmäärin ylämäissäkin, mutta avustus voi jäädä vaatimattomaksi, ja järjestelmä voi joutua säännöllisesti kohtuuttoman kovan rasituksen alaiseksi.

Moottoreissa ja niiden suorituskyvyissä on myöskin eroja. Jos verrataan esim. kahta erilaista 250w tehoista napamoottori -sähköjärjestelmää, niin niiden todellisissa suorituskyvyissä voi olla suuriakin eroja:

-Toinen voi esim. kulkea nopeasti, mutta pienenkin ylämäen tullen vauhti hiipuu nopeasti ja paljon, koska moottori ei jaksa vääntää riittävästi.

-Toinen samantehoinen moottori puolestaan voi vääntää hyvin jyrkemmässäkin mäessä, mutta moottorin huippunopeus tasaisella voi jäädä vaatimattomaksi.

Käytettävissä olevan tehon "jakaminen" nopeuden ja väännön kesken:


Yksinkertaistettuna voisi havainnollistaa niin, että jos esim. käytössä on 500w moottori / sähköjärjestelmä, niin mm. moottorin mallilla ja rakenteella, vannekoolla (napamoottoreissa), jännitteellä ja virralla voidaan määrittää millainen osa tästä 500w tehosta käytetään nopeuden muodostamiseen, ja paljonko tehosta jää väännön muodostamiseen*

*Moottorin energiatehokkuus on myöskin tärkeä tekijä monellakin tapaa. Jälleen hyvin yksinkertaistaen: Oletetaan että esimerkin 500w moottorin energiatehokkuus on 80%. (20% moottorin tehosta (100w) ei ole käytettävissä pyörän liikuttamiseen, vaan se poistuu lämpö- ja muina häviöinä) Näinollen 500w tehosta on käytettävissä 400w, josta esim. 40% voidaan käyttää nopeuden muodostamiseen, ja loput 60% väännön muodostamiseen.

Nyrkkisääntönä voi todeta, että valinnan tullessa eteen aina on parempi valita mielummin tehoiltaan ylimitoitettu kuin alimitoitettu järjestelmä.


Kaikenkaikkiaan asia on siis monisyinen ja asiaan vaikuttaa monet eri tekijät, eikä moneenkaan sähköpyörän tehoa koskevaan kysymykseen ole yhtä ainoaa ja oikeaa vastausta.

Alla vielä joitain yleisiä tekijöitä ja määreitä jotka vaikuttavat sähköpyörän tehoon / tehontarpeeseen (karkeasti ja yksinkertaistettuna):


-Järjestelmän jännitettä nostamalla moottorin huippunopeus nousee

-Järjestelmän virtaa nostamalla moottorin vääntö nousee

-Suuri vannekoko tuottaa suuremman huippunopeuden mutta vähemmän vääntöä. Pieni vannekoko tuottaa suuremman väännön mutta vähemmän huippunopeutta (napamoottorit)

-Alennusvaihteellisen moottorin välityssuhde vaikuttaa moottorin nopeuteen / vääntöön

-Eri tekijöillä voidaan määrittää suhde paljonko kaikesta yhteensä käytettävissäolevasta tehosta käytetään nopeuden muodostamiseen, ja millainen osa käytetään väännön muodostamiseen.

-Moottorin energiatehokkuudella on merkitystä sähköpyörän toimintasäteeseen, akun käyttöikään, moottorista saatavaan kokonaistehoon yms..

-Sähköpyörän pääasiallisella käyttötarkoituksella, kokonaispainolla, maastolla jne. on suuri vaikutus siihen paljonko tehoa tarvitaan.

-Erilaiset moottorityypit tarjoavat erilaisia energiatehokkuuksia, ajo-ominaisuuksia yms, joilla on osaltaan vaikutusta mm. siihen paljonko kyseisessä käyttötarkoituksessa tarvitaan tehoa kaikenkaikkiaan.


  Ostoskorisi on tyhjä

  Toimitusehdot

  TOIMITUSKULUT:
  Kunkin tuotteen vaihtoehtoiset toimitustavat ja kulut kerrotaan tuotesivuilla. Toimitustavat määräytyvät tuotteen koon ja painon mukaan. Tuotteiden lähettämisestä peritään toimituskuluja tuotteesta riippuen. Jos asiakas tilaa väärän tuotteen (esim vääränkokoinen vanne, akku yms.) ja se joudutaan vaihtamaan, jää toimituskulut asiakkaan maksettavaksi täysimääräisenä. Toimitamme ja vastaanotamme kaikki lähetykset Matkahuollon kautta.

  TOIMITUSAIKA:  
  Pyrimme lähettämään kaikki varastossa olevat tuotteet viimeistään tilausta seuraavana arkipäivänä. Jos teet tilauksesi arkiaamuna, todennäköisesti tilauksesi lähetetään jo samana päivänä. Toimitusaika toimitustavasta riippuen yleensä n. 1-3 arkipäivää. Emme lähetä tilauksia viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Jos tuotetta ei ole varastossa, toimitusaika on aina tuotteesta riippuen tapauskohtainen. Tuotteiden varastotilanteen ja toimitusajat (jos tuote loppunut varastosta) näet kaupassa kyseisen tuotteen tuotesivulla. Ilmoitetut toimitusajat ovat aina arvioita ja viitteellisiä ja ne voivat vaihdella ilmoitetusta.

  Meistä johtumattomista syistä emme voi taata, että ilmoitetut toimitusajat pitävät aina paikkaansa. Teemme kuitenkin aina parhaamme, jotta saamme toimitettua tilatun tavaran mahdollisimman nopeasti. Erikseen asiaakkaalle tilatun tuotteen tilausta ei voi perua ilman perusteltua syytä, jos tuote/tuotteet on jo keretty tilaamaan.
   
  ASIAKKAAN VASTUU:

  Kaikki myymämme muunnossarjat on ns. yleismallisia, eli ne ei ole erikseen tarkoitettu mihinkään tiettyyn pyörämerkkiin/malliin (ellei erikseen niin mainita) Vaikka sarjat on helppo asentaa suurimpaan osaan pyöristä, emme voi taata että kaikkiin pyöriin asennus onnistuu "heittämällä". Joidenkin pyörien sähköistäminen voi olla hankalampaa kuin toisten. Olemme koettaneet koota sivuillemme mahdollisimman kattavasti tietoa eri tuotteista ja niiden asennusvaatimuksista.

  Tekemällä tilauksen hyväksyt, että olet lukenut kaiken saatavilla olevan tiedon ja ymmärrät mitä esimerkiksi sarjan ja akun asentaminen omaan pyörääsi vaatii ja että tilaamasi tuote on käyttötarkoitukseen sopiva. Hyväksyt myös, että asennuksessa voi tulla ylimääräistä vaivaa / työtä jota ei mainita esim. asennusohjeessa tai tuotetiedoissa. Asiakkaan vastuulla on asentaa tuote huolellisesti sekä käyttää sitä tarkasti ohjeiden mukaan. Huolimattomasta tai väärin tehdystä asennuksesta aiheutuvat mahdolliset viat eivät kuulu takuun piiriin. Mikäli tuote on asennettu tai sitä käytetään vastoin sen käyttötarkoitusta, tai tuote on avattu, tehty mitään omia kytkentöjä, vaihdettu liittimiä tai mitenkään muutoin muutettu tuotetta alkuperäisestä ilman maahantuojan lupaa, ei takuu ole voimassa.

  Asiakkaan vastuulla on selvittää tuotteen ominaisuudet ja käyttötarkoitus ja että tilattu tuote/tuotteet ovat käyttötarkoitukseen sopivia. Mikäli asiakas on tilannut väärän tuotteen, voidaan se vaihtaa oikeaan tuotteeseen. Väärän tuotteen tilannut asiakas on velvollinen omalla kustannuksellaan palauttamaan tuotteen myyjälle palautusehtojen mukaisesti käyttäen vain Matkahuollon bussipakettia ja asiakkaalle erikseen palautusta varten annettuja palautustietoja. Myös uuden korvaavan tuotteen lähettämisestä aiheutuvat kulut jäävät asiakkaan maksettaviksi täysimääräisenä.

  Palautuksesta/vaihdosta on sovittava aina etukäteen myyjän kanssa ja kulloinkin voimassa olevia palautusehtoja tulee noudattaa. Väärä tilattu tuote tulee lähettää Greencyclelle tarkastettavaksi jotta varmistutaan että tuote on käyttämätön, uudenveroinen ja alkuperäisessä pakkauksessaan kaikkine tarvittavine osineen. Mikäli näin ei ole, ei tuote ole palautus/vaihtokelpoinen.

  Mikäli tuote/tuotteet on ostettu suoraan Greencyclelta, tulee palautukset tehdä aina ainoastaan Matkahuollon bussipakettina. Mikäli palautettava/vaihdettava tuote, tai mitään muutakaan toimitetaan Greencyclelle muulla tavoin, emme voi taata että palautus tulee perille ajoissa tai ollenkaan.

  Lähettäessäsi Greencyclelle mitään tavaraa, mikä ei mahdu tavallisena kirjepostina, tulee käyttää ainoastaan Matkahuollon bussipakettia. *Älä siis lähetä meille mitään muutoin kuin Matkahuollon bussipakettina.* Vain suoraan postilaatikkoon toimitettava kirjeposti voidaan lähettää tavallisena kirjepostina.

  Takuutapauksissa Greencycle korvaa tuotteiden toimituksesta aiheutuneet kulut ainoastaan mikäli palautusehtoja on noudatettu ja viallinen osa on toimitettu Matkahuollon bussipakettina. Mikäli takuunalainen osa toimitetaan Greencyclelle millään muulla kuin palautusehtojen mukaisella tavalla, ei toimituksesta aiheutuneita kuluja voida maksaa.

  TAKUU:

  Kaikilla muunnossarjoillamme on 12-36kk takuu ja akuilla pääsääntöisesti 12-24kk takuu. Kyseisen tuotteen tuotesivulta näet tarkemmin kyseisen tuotteen takuuajan. Takuu koskee materiaali -ja valmistusvirheitä.  Mahdollisissa vikatapauksissa kannattaa ensin käydä ns. perusasiat läpi, kuten varmistaa että päävirrat on päällä, kaikki johdot kytketty oikein ja liittimet ovat ehyet ja kunnolla pohjassa. Sivuiltamme kohdasta 'Ohjeet' löytyy vianselvityskaavio, jonka avulla vikaa voi koettaa paikallistaa itse. Suurin osa vikatapauksista on itse korjattavissa (esim. huonosti pohjassa oleva liitos)

  Mikäli et itse saa vikaa paikallistettua ja/tai korjattua, on oltava yhteydessä ensisijaisesti tuotteen myyjään. Jos jossain osassa kuitenkin todetaan takuuaikana materiaali ja/tai valmistusvirheestä johtuva vika, on myyjä velvollinen korvaamaan uuden osan ja sen lähettämisestä aiheutuneet kulut.

  Mikäli vika todetaan takuun ulkopuoliseksi viaksi, voi myyjä toimittaa tarvittavat varaosat täysimääräisesti asiakkaan laskuun.

  Tuotteitamme parannetaan jatkuvasti ja joidenkin parannusten vuoksi vanhanmallinen tuote ei välttämättä ole yhteensopiva uudempien mallien kanssa. Pyrimme kuitenkin pitämään varastossa mahdollisimman kattavasti vanhempien mallien varaosia, jotta vanhemmatkin mallit saadaan korjattua ilman että koko järjestelmää tarvitsee uusia. Emme kuitenkaan voi taata, että kaikkiin myynnissä olleisiin malleihin löytyy aina sopivat varaosat. Joissain harvinaisissa tapauksissa voidaan joutua uusimaan muitakin kuin itse rikkinäinen osa, mikäli vanhanmalliseen tuotteeseen ei ole enää saatavilla sopivaa osaa.

  Takuu ei koske normaalia kulumista, kuten esimerkiksi laakereita, alennusvaihdetta, vannetta, eikä akun kapasiteetin luonnollista heikkenemistä. *Akun käyttäjä voi itse vaikuttaa merkittävästi akun toimintasäteeseen ja elinikään noudattamalla akun mukana tulleita ohjeita* (mikäli akun mukana ei ole tullut akun käyttö, lataus ja säilytysohjetta, voi sen ladata myös sivuiltamme kohdasta ohjeet)

  Takuu ei myöskään kata mitään muita kuluvia osia, kuten jarruja, renkaita, ketjuja, rattaita jne.. Akun vääränlainen käyttö ja säilytys voi heikentää akun kapasiteettia tai jopa hajoittaa akun. Akun käyttö, lataus ja säilytysohjeiden laiminlyönti raukaisee takuun. Asiakkaan vastuulla on käyttää, ladata ja säilyttää akkua kyseisen akun ohjeiden mukaan.

  Takuu ei ole voimassa, jos tuote on asiakkaan toimesta asennettu jollain tavoin väärin, joka on johtanut vian syntymiseen, tai jos tuotetta on käytetty väärin. Takuu on voimassa vain, kun tuotteita käytetään myymiemme, yhteensopivien tuotteiden kanssa.

  Takuu raukeaa, jos tuote on avattu, tuotteen sinetti on rikki, tuote on purettu, sitä on yritetty itse korjata, tehty mitään omia kytkentöjä jne. *Kaikenlainen tuotteen muokkaaminen ilman maahantuojan kirjallista lupaa raukaisee takuun.* Akkua tulee ladata ainoastaan sen mukana toimitetulla laturilla, tai muulla maahantuojan kirjallisesti hyväksymällä laturilla. Litiumakkuja on monenlaisia ja ne tarvitsevat aina juuri kyseiselle akulle tarkoitetun laturin. *Älä missään nimessä käytä akun lataamiseen mitään yleislaturia.*

  *Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotteitamme käytetään muualta ostetun  / saadun tai itse rakennetun akun kanssa*, sillä emme voi taata kyseisen akun sopivuutta tuotteemme kanssa. Suosittelemme käyttämään vain yksinomaan myymiämme, luotettaviksi ja aidoiksi todettuja sähköpyöräkäyttöön tarkoitettuja turvallisia lithiumakkuja. Takuu ei kata missään tilanteessa tuotteistamme muille tuotteille, henkilöille, kiinteistöille, ajoneuvoille yms. aiheutuneita vahinkoja tai haittoja, eikä myöskään muiden tuotteiden aiheuttamia vahinkoja myymiimme tuotteisiin.

  Takuutapauksissa, kun ensin on käyty vianselvityskaavion mukaiset testit läpi, ensisijaisesti pyydämme tekemään muutamia lisätestejä, jotta voidaan mahdollisimman tarkasti selvittää ja paikantaa vika. Monesti vika pystytään paikantamaan ja korjaamaan asiakkaan toimesta. Lähetämme tarvittaessa varaosia, kun on selvitetty missä komponentissa vika oletetaan olevan. Jos varaosilla ei saada useamman yrityksen jälkeen tuotetta korjattua, voi asiakas niin sovittaessa lähettää koko sähköistetyn pyörän / muun laitteen Greencyclen päätoimipisteelle Kajaaniin, jolloin koko kokonaisuus päästään tarkastamaan kerralla ja näin vika saadaan varmasti korjattua.

  Useiden tuotteittemme tee-se-itse-luonteisuuden vuoksi mahdollista vikaa ei aina pystytä löytämään / todentamaan sähköpostitse/puhelimen välityksellä ja toteamaan johtuuko vika takuunalaisesta materiaali tai valmistevirheestä, vai huolimattomasti tai väärin tehdystä asennuksesta tai vääränlaisesta käyttämisestä. Mikäli jokin osa tai koko pyörä/sähköistetty laite joudutaan lähettämään Greencyclen päätoimipisteelle tarkastettavaksi/korjattavaksi, määräytyy toimituksesta ja korjauksesta aiheutuneet kulut sen mukaan onko vika takuunalainen (materiaali, komponentti tai valmistevirhe)

  Takuutapauksissa tuotteen myyjä korvaa korjauksesta aiheutuneet komponentti, työaika ja toimituskulut (toimituskulut korvataan ainoastaan kun käytetään Matkahuollon bussipakettia) Asiakas voi myös itse toimittaa pyöränsä tarkastettavaksi / korjattavaksi omalla kustannuksellaan niin halutessaan. Mikäli vika todetaan johtuvan vääränlaisesta ja/tai huolimattomasta asennuksesta, käytöstä tai jostain muusta takuun ulkopuolisesta seikasta, tällöin kyseessä ei ole takuutapaus ja korjaus- ja toimituskulut jäävät kokonaisuudessaan asiakkaan maksettavaksi. Asiakkaalta voidaan jälkikäteen periä myyjälle aiheutuneita rahtikuluja, mikäli tuote on toimitettu myyjälle myyjän laskuun ja vian todetaan olevan takuun ulkopuoleinen.

  Tuotteidemme korjaus ja huoltotoiminta ei kuulu liiketoimintaamme, emmekä siten halua veloittaa omien tuotteittemme korjauksesta. Siksi pyrimme tekemään takuun ulkopuoliset korjaukset tuotteisiimme mahdollisimman pienin kuluin. Kuitenkin mikäli tuotetta on asiakkaan toimesta milläänlailla muokattu tai muutettu, tai käyttö ja/tai asennusohjeita ei ole noudatettu ja se on edesauttanut tai johtanut vian syntymiseen, voidaan korjaus tehdä normaalin tuntityöveloituksen mukaan.
  *Kaikki toimitukset Greencyclelle tulee tehdä vain Matkahuollon bussipakettina.* Vanha rikkinäinen/viallinen tuote yleensä palautetaan meille, mutta se katsotaan aina tapauskohtaisesti ja aina se ei ole välttämättä tarpeen.
   
  KAUPAN PERUMINEN JA PALAUTUS
       
  Kuluttajalla on lain mukainen 14 päivän peruutusoikeus. Peruutusoikeus lasketaan alkaneeksi siitä, kun asiakas on vastaanottanut tilauksensa. Kaupan peruutuksesta on aina sovittava kauppiaan kanssa etukäteen kirjallisesti, esim. sähköpostitse. Kaikki palautukset ja muut lähetykset Greencyclelle on tehtävä poikkeuksetta aina *Matkahuollon bussipakettina*, käyttäen erillistä asiakaspalvelusta saatua palautustunnusta. Emme lähetä emmekä vastaanota Postin kautta tehtyjä toimituksia lainkaan, sillä tästä aiheutuu meille ylimääräistä vaivaa ja kuluja. Postin käyttämisestä veloitamme ylimääräisen 10e kulukorvauksen. Emme myöskään hyvitä takuukorjauksien osalta toimituskuluja, mikäli takuuhuoltoon toimitettu tuote on toimitettu muutoin kuin edellämainittujen palautusehtojen mukaisella tavalla.

  Palautetun tuotteen on oltava käyttämätön, uudenveroinen, ehyessä alkuperäisessä myyntipakkauksessaan. Kaikkien lähetettyjen osien, papereiden ja mahdollisten kyseiselle tuotteelle suunniteltujen pakkausmateriaalien on oltava mukana palautuksessa.

  Peruutustapauksessa, mikäli tuote on jo keretty lähettää, palautamme ainoastaan tuotteista maksetun hinnan. Peruutustapauksessa kaikki tilauksesta aiheutuneet toimitus -ja maksukulut jäävät asiakkaan kuluksi täysimääräisenä. Vaikka tilauksella olisi asiakkaalle ilmaiset toimituskulut, maksaa tilauksen toimittaminen kauppiaalle. Myös nämä alunperin asiakkaalle ilmaiset toimituskulut jäävät asiakkaan maksettavaksi täysimääräisenä. Mikäli tilauksen pakkaus / pakkaukset on avattu ja/tai tilauksen tuote on asennettu, tarkastamme tuotteiden kunnon ennenkuin voimme palauttaa tuotteista maksettua hintaa. Peruutusoikeus ei ole voimassa, mikäli tuotetta on käytetty, se on asennettu ja / tai se ei ole alkuperäisessä ja ehyessä pakkauksessaan. Palautettavan tuotteen on oltava käyttämätön ja kaikilta osin täysin uudenveroinen. Mikäli asiakas on tehnyt tilauksen ja peruu sen ennen tuotteiden lähettämistä, mutta kyseinen tilaus on jo keretty kasata ja pakata, on kauppias oikeutettu perimään asiakkaalta aiheutuneet maksu, käsittely ja pakkauskulut. Tehty ja peruutettu tilaus aiheuttaa aina kauppiaalle kuluja, sekä ylimääräistä vaivaa.

  Samat palautusehdot koskevat myös, jos asiakas on vahingossa tilannut esimerkiksi väärän tai epäsopivan tuotteen ja se joudutaan vaihtamaan toiseen. Kauppias korvaa toimituskulut vain siinä tapauksessa, että asiakkaalle on toimitettu tilauksesta poikkeava tuote. Palautus on tehtävä viipymättä sen jälkeen kun palautuksesta on sovittu, kuitenkin viimeistään 14 vrk sisällä palautuksen sopimisesta. Mikäli palautusehtoja ei noudateta, on kauppiaalla oikeus periä esim. väärästä palautus/toimitustavasta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia asiakkaalta. Kun tuote/tuotteet on palautunut takaisin kauppiaalle ja ne on tarkastettu että ne täyttävät palautusehdot, palauttaa myyjä tuotteiden hinnan asiakkaan tilille viimeistään 14vrk:n kuluessa palautuksen saapumisesta. Toimitus, maksu tai muita kuluja ei palauteta asiakkaalle.

  Maksamatta jätetty lasku ei ole peruutus! Maksamattomista tilauksista aiheutuu meille ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Vähennät turhan työn ja kustannusten määrää, jos peruutat tilauksen mahdollisimman pian ennen toimitusta, mikäli et ole aikeissa maksaa/noutaa sitä.

  Erityistapauksissa, jos esim asiakkaan pyörä on hyvin erikoinen, eikä voida olla varmoja tuotteen sopivuudesta, voidaan sopia ns.avokaupasta, jolloin asiakkaalla on tietty aika palauttaa tuote halutessaan ja saada rahansa takaisin. Toimitus -ja mahdolliset maksukulut jäävät tässä tapauksessa asiakkaan maksettavaksi. Palautetun tuotteen on oltava virheettömässä, uudenveroisessa kunnossa kaikkine osineen ja alkuperäisessä myyntipakkauksessaan.
       
  MAKSUTAVAT:
      
  *Maksutapoina Greencycle-verkkokaupassa on seuraavat vaihtoehdot:*

  *-Verkkopankki ja korttimaksu* (kaikki yleisimmät kotimaiset pankit ja pankki/luottokortit)
  *-Bussiennakko* - Maksu Matkahuoltoon tilausta noudettaessa (Bussiennakkomaksu 5e)
  *-Tilisiirto / Ennakkomaksu tilillemme* - Normaali pankin tilisiirto. Maksutiedot näet tilauksen viimeisteltyäsi. Huom. Lähetämme tuotteet vasta kun maksusuoritus näkyy tilillämme!
  *-Bitcoin* (Maksupalveluntarjoaja on BitPay)
  *-Lasku Sopimusasiakkaille* - Normaalin lasku 14pvä maksuajalla, vain sopimusasiakkaillemme. 

  *Walley (Collector Bank) osamaksu ja lasku - 45 päivää korotonta maksuaikaa tai osamaksu 36 kuukauteen asti (lasku-, luotto- ja osamaksuehdot)

  -Noudettaessa tilaus Kajaanin toimipisteeltämme voit maksaa ainoastaan käteisellä. Noudettaessa voit myös tehdä tilauksen verkkokaupassa jo etukäteen, valita maksutavaksi nouto ja noutaa tuotteet kun saat noutoilmoituksen sähköpostitse.

  Lähettämällä tilauslomakkeen sitoudut noudattamaan näitä ehtoja:
   
  1. Tilaajana ja maksajana voi toimia vain yli 18-vuotias. Alle 18-vuotiaan tilaukset tulee tehdä huoltajan nimellä ja suostumuksella.

  2. Maksamattomat laskut siirrämme perintään/oikeudelliseen perintään. Pidämme oikeuden periä viivästyskorkoa ja huomautuskuluja jos joudumme lähettämään huomautuslaskun. Mahdolliset perintäkulut tulevat asiakkaan maksettaviksi aina täysimääräisenä.

  3. Tilauksen lähettäminen on aina sitovaa. Voit peruuttaa tilauksesi, mutta mikäli et maksa etkä peruuta tilaustasi, voimme asettaa myyntikiellon. Peruutathan siis tilauksesi, mikäli et aio maksaa sitä. Katso peruuttamisen ehdot ylempää kohdasta peruuttaminen.

  5. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Oikeus hintojen muutokseen ilman eri ilmoitusta pidätetään.

  6. Greencycle pidättää oikeuden katkaista asiakassuhde yksipuolisten väärinkäytösten, jatkuvien palautusten, maksamatta ja peruuttamatta jätettyjen tilausten tai toistuvien peruutusten vuoksi vuoksi ilman eri perustelua tai ilmoitusta. Voimme laskuttaa asiakkaalta toistuvista peruutuksista /maksamattomista tilauksista aiheutuneet ylimääräisen työn ja muut aiheutuneet kulut (Kuluttajansuojalaki 5. 28§).

  7. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%, ellei siitä erikseen mainita