Napamoottoreiden pinnoituksesta

NAPAMOOTTOREIDEN PINNOITUKSESTA


Sähköpyörän napamoottorit pinnoitetaan eri tavalla ja (useimmiten) erilaisilla komponenteilla kuin tavalliset polkupyörän vanteet. Pinnoitustapaan, käytettäviin komponentteihin, pinnojen paksuuteen, sopivaan kireyteen, "elämiseen", oikeanlaiseen kulmaan yms. tekijöihin vaikuttavat monet eri tekijät, ja syitä eroihin on monia. Keskeistä kuitenkin on, ettei oppeja tavallisen polkupyörän vanteen oikeaoppisesta pinnauksesta / rihtaamisesta voida soveltaa suoraan semmoisenaan sähköpyörän napamoottorin vanteen pinnoitukseen.

GC-E25 sähköpyörän napamoottorin pinnoitus


Tässä artikkelissa kerrottotaan eroista pinnauksessa tavallinen polkupyörävanne vs. sähköpyörävanne. Lisäksi artikkelissa kerrotaan pintapuoleisesti erilaisten napamoottoreiden erilaisista pinnastavoista, menetelmistä, komponenteista, sekä syistä niiden takana.

Artikkeli on pyritty pitämään kansantajuisena ja mahdollisimman selkeänä ja yksiselitteisenä, joten sen ulkopuolelle jätetään mm. monimutkaisemmat fysiikan laskutoimitukset, joiden perusteella jokin asia mitoitetaan, lasketaan, tai tehdään juuri jollain tietyllä tavalla*

*Mikäli aiheeseen liittyvät "syvällisemmät" seikat (esim. materiaalivahvuus- tai vääntövoimalaskelmat) kiinnostavat erityisesti, niin netistä löytää erityisesti englanninkielisenä syvällisempää tietoa, laskukaavoja ym. asiaanliittyvää tietoutta ja muuta materiaalia.

Huomaa myös että tämä artikkeli ei ole tarkoitettu ohjeeksi kuinka napamoottori pinnataan sähköpyörän vanteeseen, sillä siihen vaikuttaa monet eri tekijät, joten ei ole olemassa yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa kaikkien sähköpyörän napamoottoreiden pinnoittamiseksi oikein*. Myöhemmin artikkelissa kerrotaan kuitenkin pääpiirteittäin sähköpyörän napamoottorin pinnoitukseen liittyvistä seikoista, ja hyvin karkeastiottaen kuinka pinnoitus yleensä / useimmiten tehdään / tulee tehdä.

*Jos kuitenkin haluat lähteä tekemään napamoottorin pinnoittamista itse, niin netistä löytyy myös tähänkin oivia oppaita / blogikirjoituksia / ohjevideoita jne.. Muista kuitenkin huomioida yleisesti erot polkupyörä vs. sähköpyörävanne, sekä myös huomioonotettavat moottorikohtaiset ja yksilölliset erot erilaisissa pinnoitustavoissa pinnoitettavaan moottoriin liittyen.

**Napamoottorin pinnaamiseen liittyy useita tekijöitä ja huomioitavia seikkoja, ja erilaiset moottorit pinnataan hieman erilaisin menetelmin, komponentein yms. Jos napamoottorin vanne tulee vaihtaa syystä tai toisesta uuteen, on useimmiten helpoin, ja lopulta usein myös edullisin vaihtoehto (etenkin jos työn teetättää jossain liikkeessä tuntiveloitustyönä), mikäli moottorin myyjältä / valmistajalta on saatavana suoraan ja valmiiksi juuri kyseiselle moottorille valmiiksi pinnattu uusi vanne ja moottorin kuori. Tällöin vanhasta/vaihdettavasta vanteesta siirretään vain itse moottori uuteen vanteeseen / moottorin kuoriin.

***Jos sähköpyörän napamoottorin vanne tulee vaihtaa syystä tai toisesta, niin aiheen monimuotoisuuden ja monien eri vaikuttavien ja huomioonotettavien tekijöiden vuoksi ei välttämättä ole lopputuloksen kannalta tai kustannustehokkain tapa viedä napamoottoria tavalliseen polkupyöräliikkeeseen vanteenvaihtoon / uudelleenpinnattavaksi. Pyöräliikkeellä voi olla / on usein paljonkin kokemusta tavallisten polkupyörän vanteen pinnaamisesta, mutta sähköpyörien napamoottoreiden osalta samat lainalaisuudet, vahvuuslaskelmat, työtavat, menetelmät, osat/materiaalit yms. vaihtelevat huomattavasti ja poikkeavat merkittävästi tavallisen polkupyörän vastaavasta työstä. Jos käytät pyöräliikettä, varmista ainakin onko heillä kokemusta sähköpyörien / napamoottoroitujen vanteiden uudelleenpinnaamisesta (samalla tavalla, jolla moottori on alunperin pinnattu vanteeseen).

NAPAMOOTTORIN PINNOITUKSEEN LIITTYY USEITA HUOMIOONOTETTAVIA SEIKKOJA

Tapa pinnoittaa sähköpyörän napamoottori oikeaoppisesti oikeanlaiseen vanteeseen oikeanlaisilla pinnoilla riippuu useista eri tekijöistä. Useat näistä tekijöistä liittyvät suoranaisesti käytettäviin komponentteihin, kuten esim. napamoottorin malli, teho ja rakenne, vanteen koko, tyyppi ja rakenne, pinnojen pituus, paksuus ja lukumäärä, moottorin tyyppi (etu / takamoottori [ja millainen takamoottori]), napamoottorin halkaisija ja leveys yms.

Pinnaukseen ja/tai tapaan tehdä pinnaus absoluuttisesti parhaalla mahdollisella tavalla riippuu myös spesifimpiä tekijöitä, kuten sähköpyörän / sähköistettävän pyörän / laitteen malli, tyyppi, paino, painojakauma, käyttötarkoitus, akseliväli, pinnojen kireys, rengaskorkeus- ja koko, ajonopeudet, jousitus, jarrut jne jne... Näitä yksilöllisiä tekijöitä ei kuitenkaan voida huomioida tai tehdä pinnauksia moottorisarjan valmistusvaiheessa yksilökohtaisesti absoluuttisesti parhaalla mahdollisella tavalla, optimoituna juuri johonkin tiettyyn ja/tai jokaiseen eri mahdolliseen käyttökohteeseen- ja tarkoitukseen. GC -napamoottorit pinnoitetaan kyseisen moottorimallin, ja sen pääasiallista käyttötarkoitusta vastaavalla parhaalla mahdollisella tavalla.

PINNAUSTAVAT- JA MENETELMÄT VAIHTELEVAT ERILAISTEN NAPAMOOTTOREIDEN VÄLILLÄ:

Sähköpyörän napamoottorit pinnataan useimmiten eri syistä johtuen hyvin eritavalla kuin tavallisen polkupyörän vanteet

-Kaikki (tai ainakin melkein) napamoottorit pinnoitetaan yleensä ja yleisesti ns. ristipinnoituksella.*

*Hyvin pieneen vanteeseen pinnoitettava napamoottori tehdään usein "suorapinnoituksena"

-Normaalit polkupyörävanteet pinnoitetaan usein ns. 3 yli -pinnoitustavalla


Myös erilaisten napamoottoreiden välillä on eroja siinä miten napamoottori on pinnattu / miten se tulee pinnata vanteeseen oikein, ja millaisia osia ja menetelmiä käyttäen.

-Pinnat asetetaan napaan / moottoriin eritavoin riippuen mm. moottorin tyypistä, mallista, tehosta, vanteesta / vannekoosta yms. riippuen.

PINNA KIREÄLLÄ?

Tavallisten polkupyörien pinnaamisessa / rihtaamisessa on usein perinteisesti käytetty nyrkkisääntönä, että pinnojen tulee olla niin tiukalla että ne "soivat". Samaa nyrkkisääntöä ei kuitenkaan voida soveltaa sähköpyörän napamoottoreihin.

Useimmista tavallisen polkupyörän vanteista poiketen, ja mm. moottorimallista, pinnaustavasta ym. riippuen kaikki vanteen pinnat eivät myöskään välttämättä ole / tule olla aina symmetrisesti yhtä tiukalla.

-Yleisen uskomuksen mukaan puolelta toiselle epätasaisesti kiristetyt pinnat tekevät vanteesta vähemmän jäykän, ja siten myös heikomman. Vaikka yleisestiottaen tämä pitääkin paikkansa (etenkin tavallisen polkupyörän vannetta "3 -yli" -pinnauskuviolla pinnatessa), niin moottoroitua sähköpyörävannetta pinnatessa asia ei ole aivan niin yksiselitteinen, ja siihen liittyy useita eri huomioonotettavia tekijöitä, jotka tekevät aiheesta hieman vähemmän mustavalkoisen.*

*Tässä törmätään tarpeeseen tehdä mm. fysiikan lakeihin ja/materiaalivahvuuksiin (ja eri materiaalien ominaisuuksiin) perustuvia laskelmia, mikäli aihetta lähtee avaamaan, pohjustamaan ja tutkimaan syvällisesti.

-Liian kireällä olevat pinnat, vaikka ne olisi kaikki kiristetty tasaisesti ja yhtä kireälle, voivat nopeasti aiheuttaa vaurioita vanteeseen, vanteen vääntymistä, "kuoppaantumista", nippareikien väljistymistä, murtumista tms.

-Toisaalta liian löysällä olevat pinnat aiheuttavat mm. sen, etteivät pinnat tue vannetta tarpeeksi, jolloin vanne voi päästä mm. vääntymään, "soikioitumaan" tai kuoppaantumaan helposti (sekä sivuttaissuunnassa, että myös pitkittäissuunnassa, erityisesti tehokkaammissa / vääntävämmissä ja/tai painavammissa moottoreissa)

Käytännössä ja lyhyesti sanottuna monien ari muuttujien vuoksi erilaisten napamoottoreiden ja niiden pinnoituksen osalta ei voida antaa yksiselitteistä ja kaikkiin tapauksiin pätevää nyrkkisääntöä moottorin / vanteen oikeanlaiseen pinnoitukseen liittyen, tai esim. pinnojen oikeanlaisen tai tarkan kireyden osalta.

Sähköpyörän napamoottorivanteet on suunniteltu niin, että ne kestävät pienet (usein tarvittavat) epätasaisuudet ja / tai löysyydet pinnojen kireydessä puolelta toiselle. Useimmiten napamoottorivanteen pinnojen kireydet eivät välttämättä ole symmetriset, vaan toiset pinnat voivat olla / ovat kireämmällä kuin toiset. Tähän on useampia syitä ja tekijöitä, jotka vaihtelevat komponenttien, moottorin mallin, koon, tehon yms. mukaan, ja liittyvät mm. vanteen oikeanlaiseen keskittämiseen, vanteen ja pinnojen kestävyyteen, pinnojen oikeanlaiseen kulmaan, pinnojen / vanteen tarpeeseen päästä "elämään" hieman yms.. (Tämä ei kuitenkaan ole mikään ehdoton, kaikkia napamoottoreita koskeva "sääntö", tai itsestäänselvyys että minkään napamoottorin pinnat eivät koskaan olisi yhtä tiukalla)


-Pinnojen määrällä on vaikutusta mm. pinnoissa käytettävään materiaaliin ja sen ominaisuuksiin / lujuuteen, ja vanteen kestävyyteen.

Yleensä polku-/ sähköpyörissä käytettävissä vanteissa on joko 32 tai 36 -pinnaa. Mitä enemmän pinnoja on, sitä tasaisemmin vanteeseen kohdistuva paino jakautuu. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että vanteessa voitaisiin käyttää sitä ohuempia / kevyempiä pinnoja, mitä enemmän niitä navassa/vantessa on. Vanteita pinnatessa tulee kuitenkin huomioida monia eri tekijöitä, kuten vanteeseen kohdistuvat rasitukset, vääntö, paino ja painojakauma.

Esimerkiksi polkupyörässä eturenkaaseen / vanteeseen kohdistuu huomattavasti vähemmän painoa sekä rasitusta kuin takarenkaaseen, jolloin etuvanteessa voisi periaatteessa käyttää vähemmän, ohuempia tai heikkokestoisempia pinnoja kuin takavanteessa. Etuvanteen pinnoihin kohdistuu myös takavannetta vähemmän kiertorasitusta, jolloin pinnojen kiertolujuus voi olla pienempi.

Moottoria / vannetta (uudelleen)pinnoitettaessa tulee aina käyttää oikeanlaista, käyttötarkoitukseen sopivaa vannetta ja oikeaa määrää oikeanlaisia pinnoja, jotka ovat paksuudeltaan, pituudeltaan (ja materiaaliltaan) oikeanlaiset ja sopivat pinnoitettavan navan (moottorin) ja vanteen mukaan. Myös mm. nippojen kantojen tulee olla oikeanlaiset, jotta ne "istuvat" oikein ja tukevasti vanteessa oleviin pinnareikiin. Myös pinnojen "juurien" tulee olla oikeanlaiset, oikeassa kulmassa ja juuressa olevien "tallojen" tulee olla oikeankokoiset ja muodostaan sopivat, jotta ne istuvat oikein ja tukevasti napaan / moottoriin asetettuina kun pinnat kiristetään lopulliseen tiukkuuteensa.


ÄLÄ OLE LIIAN JÄYKKÄ

Pinnojen, erityisesti sähköpyörissä joissa on (taka)napamoottori, tulee päästä joustamaan / "elämään" niin, että tietynlaisissa ajotilanteissa yhteen tiettyyn kohtaan / pisteeseen kohdistuva hetkellinen suuri rasitusvoima pääsisi jakautumaan mahdollisimman tasaisesti myös rasituspistettä ympäröiviin pinnoihin, jottei kaikki rasitus ei kohdistu pelkästään yhteen pinnaan tai pienelle alueelle vanteessa.

Tämä koskee erityisesti takanapamoottoreita, sillä takavanne joutuu kantamaan yleensä huomattavasti etuvannetta suurempia painolasteja, jolloin niihin kohdistuva rasitus on etuvannetta suurempi. Takamoottorit ovat myös usein etunapamoottoreita tehokkaampia / vääntävämpiä (ja painavampia), jolloin niihin kohdistuu myös muunlaisia voimia / rasituksia, joita sekä navan, pinnojen, nippojen ja vanteen pinnareikien tulee kestää.

Mm. näistä syistä takavetoisen sähköpyörän vanne on usein pinnoitettu juuri tietyllä tavalla mm. käytettyjen osien, moottorin eri ominaisuuksien ja mittojen, vanteen oikeanlaisen kohdistuksen, sekä yleisesti vanteeseen kohdistuvien rasitteiden mukaisesti juuri jollain tietyllä tavalla. Koska "oikea" tapa riippuu useista eri tekijöistä, niin ei voida sanoa olevan yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa kaikkien erilaisten takamoottoreiden pinnoitukseen. Takamoottoreissa voidaan nähdä usein myös mm. pinnoituksia, joissa vannetta ei ole (tarkoituksella) keskitetty keskelle napaa, tai esim. toisen puolen pinnat voivat olla löysemmällä kuin toisen.

NAPAMOOTTORIN OIKEANLAINEN PINNOITTAMINEN / RIHTAAMINEN SÄHKÖPYÖRÄVANTEELLE PÄÄPIIRTEITTÄIN JA YLEISESTIOTTAEN:

*Huom. Tähän vaikuttaa niin moni eri asia ja tekijä, että nämä "ohjeet" ovat hyvin yleisluontoiset, ja joidenkin moottoreiden / vanteiden pinnoitukseen voi liittyä monia eri tekijöitä / huomioitavia seikkoja, joita ei välttämättä mainita tässä laisinkaan, ja/tai pinnoitus voidaan joissain tapauksissa tehdä täysin toisenlaisin menetelmin / tavoin.

*Pinnoituksessa on tärkeää olla systemaattinen, ja asentaa kaikki pinnat alusta-alkaen oikein ja symmetrisesti. Mikäli yksi pinna asennetaan alussa jotenkin väärin, huomataan virhe usein vasta vähän myöhemmin, jolloin koko homma on aloitettava alusta.


1. Pinnat asennetaan napaan / moottorin kuoriin:

-Kaikki pinnat asennetaan ensin napaan (napamoottorin kuoressa oleviin pinnareikiin). Useimmiten käytetään joko 32 tai 36 pinnaa. GC -Napamoottoreissa käytetään pääsääntöisesti 36 pinnaa.

*Pinnojen ja niissä olevien kierteiden tulee olla juuri oikean mittaiset käytettävän navan ja vannekoon mukaisesti. Parikin milliä liian pitkillä / lyhyillä pinnoilla pinnoitus ei välttämättä onnistu kunnolla / lainkaan.

*Pinnojen (ja nippojen) tulee olla kooltaan / halkaisijaltaan oikeanlaiset ja sopivat, ja nippojen "kantojen" tulee olla oikeanlaiset, jotta ne "istuvat" vanteen pinnareikiin hyvin, oikeassa asennossa ja tukevasti.

* Pinnat tulee asentaa napaan / moottorin kuoriin oikeinpäin, riippuen mm. moottorin mallista, tehosta, vannekoosta jne... Joissain tapauksissa kaikki pinnat asetetaan napaan samoinpäin (kaikkien pinnojen juuressa olevat nipat osoittavat joko vasemmalle tai oikealle) , joissain taas kaikki toisen puolen pinnat tulevat samoinpäin ja toisen puolen eripäin (toisella puolella pinnojen juuressa olevat nipat osoittavat vasemmalle, toisella puolella oikealle). Joskus myös jokatoinen pinna asennetaan aina eripäin molemmille puolille.

*Ristipinnoitus ei yleensä onnistu siten, että napaan asennetaan ja vanteeseen kiinnitetään ensin vain kaikki toisen puolen pinnat, ja kun kaikki toisen puolen pinnat on asennettu, ruvetaan sitten vasta asentamaan toisen puolen pinnoja vanteelle.

2. Pinnat asennetaan vanteessa oleviin pinnareikiin:

-Kaikki pinnat työnnetään vanteen pinnareikien läpi oikeassa järjestyksessä.

*Useimmiten napamoottoreissa käytetään ristipinnoitusta, jolloin vanteelle asennetaan ensin kerralla kaikki toisen puolen pinnat, ja sitten kaikki toisen puolen pinnat.

*Ristipinnoituksessa kaikki samanpuolen pinnat asennetaan (molemmilla puolilla) niin, että saman puolen vierekkäiset pinnat tulevat vanteessa aina joka toiseen pinnareikään.

*Ristipinnoituksessa kaikki samanpuolen pinnat asennetaan (molemmilla puolilla) yleensä niin, että saman puolen vierekkäiset pinnat ylittävät aina viereiset pinnat samalla tavalla (esim. kaikki vasemmalla puolella olevat pinnaparit asennetaan niin, että vasempi pinna kulkee aina oikeanpuoleisen pinnan ylitse..tai juuri toisinpäin)

*On suositeltavaa aloittaa pinnojen asentaminen vanteen venttiilireiän viereisestä pinnareiästä, jotta kaikki pinnat tulevat asennettua samalla tavalla, symmetrisesti ja juuri oikein. Jos yksikin pinna asennetaan alussa / alkupuolella väärin, huomataan se yleensä vasta myöhemmin, jolloin homma täytyy aloittaa alusta.

3. Pinnoihin asennetaan nipat:

-Kun kaikki pinnat on navassa ja asennettu vanteeseen oikein, kierretään pinnoihin nipat. Nipat jätetään vielä löysälle.

*Nipat kannattaa kiertää pinnoihin aluksi systemaattisesti ja mahdollisimman symmetrisesti niin, että kaikkia nippoja on pyöritetty pinnojen kierteille yhtä paljon (usein pinnojen päissä olevia kierteitä on hyvä / mahdollista käyttää arvioidessa / katsottaessa että nipat on pyöritetty yhtä syvälle)

*Kaikkia nippoja pyöritetään saman verran kireämmälle ja riittävän vähän kerrallaan, niin ettei yksikään pääse olemaan vielä tässä vaiheessa tiukalla. Nippoja kiristetään tasaisesti useampia kierroksia "vanteen ympäri".

*Nippojen kiristäminen kannattaa aloittaa venttiilin reiän viereisestä pinnasta, ja edetä pinna kerrallaan kiristäen kaikkia pinnoja aina samanverran (Esim. alussa ensimmäisellä kierroksella kaikkia 32/36:tta nippaa pyöräytetään 1 (tai 2 täyttä) pyöräytystä. Seuraavalla kierroksella kaikkia pyöräytetään 1 täysi kierros, kolmannella 1/2 -kierrosta, neljännellä 1/4 -kierrosta jne...

*Kun nipat alkavat olla senverran tiukalla että vanne pääsee vielä liikkumaan selvästi sivuttaissuunnassa (esim. 2-3cm molempiin suuntiin), on syytä tarkastaa ettei yksikään pinna ole vielä niin tiukalla että se vetäisi vanteeseen kuopan / pystyheittoa. Pyöräytä vanne pyörimään käsin ja katso / varmista ettei vanteessa ole yhtään pystyheittoa missään kohden.

**Vinkki: Napamoottoreissa käytetään yleensä tuplaseinämävannetta. käytä ylimääräistä / irrallista pinnaa nippojen asettamiseksi vanteessa oleviin pinnareikiin.

4. Viimeiset kiristykset ja vanteen suoristus:

-Pääperiaatteena / tavoitteena on, että jos vanteessa on heittoa jossain tietyssä kohtaa, kiristetään nippaa / nippoja juuri vanteen vastakkaiselta puolelta (tai tarvittaessa löysytetään nippoja, jos jokin on päässyt jo liian tiukalle...joskin kiristykset on suositeltavaa tehdä alunperinkin niin hiljalleen ja varovasti, ettei nippoja tarvitsisi löysytellä lainkaan)

*Kun kaikki nipat alkavat olla (tasaisesti) kiristetty vanteelle niin, että vanne pääsee kuitenkin vielä elämään hieman sivuttainsuunnassa, ruvetaan nippoja kiristämään järjestyksessä ja yksi kerrallaan lopulliseen kireyteen.

*Viimeiset hienosäädöt / nippojen kiristykset tulee tehdä niin, että nippaa pyöritetään hyvin vähän (esim. 1/8 -osa kierrosta) kerrallaan. On suositeltavaa välttää tilannetta, että yksikään pinna tulisi kiristettyä niin tiukalle, että sitä joudutaan löysäämään myöhemässä vaiheessa.

*Nippoja kiristetään järjestyksessä vähän kerrallaan, ja vanne laitetaan pyörimään käsin säännöllisesti, jotta nähdään onko vanteessa sivuttais- tai pystyheittoja. Pyri välttämään pystyheittojen syntymistä (älä kiristä yhtä pinnaa tai useampaa pinnaa jostain yhdestä kohtaa vannetta liikaa). Tavoitteena on, ettei pystyheittoja syntyisi lainkaan, ja pikkuhiljaa vanteen sivuttaisheitot saadaan suoristettua niin että vanne pyörii tasaisesti ja täysin suorassa.

5.Hienosäätö:

-Kun vanne on täysin suora / pyörii suorassa, eikä siinä ole enää lainkaan pysty- eikä sivuttaisheittoja, voi pinnat olla jo riittävän tiukalla. Mikäli pinnat ovat vielä selvästi löysällä, kiristä kaikkia vanteen pinnoja samanverran, ja varovasti hyvin vähän kerrallaan, niin ettei vanteeseen pääse syntymään pysty- tai sivuttaisheittoja.

*Käy kaikki pinnat läpi painelemalla niitä kevyesti toisiaan vasten. Nippojen tulee riittävän tiukalla niin, etteivät ne pääse liikkumaan / "hölskymään" / elämään vanteen nipparei´issä. Toisaalta pinnat eivät myöskään saa olla liian tiukalla, niin etteivät ne selvästi pääse joustamaan / elämään lainkaan (tai "vetämään" vanteeseen pystyheittoa / "kuoppaa")

6. Lopputuloksena:

-Vanteessa ei pitäisi olla lainkaan sivuttain- tai pystyheittoa / heittoja.

-Kaikki pinnat on asennettu oikein, niin että vanteen kohdistus on oikein, ja pinnat eivät pääse painamaan / vääntämään toisiaan.

-Vanne on tukevasti kiinni navassa ja pinnat sopivan tiukalla, niin ettei vannetta saa liikuteltua / heilutettua lainkaan käsin sivuttais- eikä pystysuunnassa.

-Kaikki pinnat ovat sopivan kireällä niin, että sormilla vierekkäisiä pinnoja yhteen painamalla molemmat pinnat joustavat toisiaan kohden ~3-6mm (24" ja sitä pienemmällä vannekoolla jousto on useimmiten tätä vähäisempää). Pinnojen ei tule kuitenkaan olla liian tiukalla niin, etteivät ne jousta ollenkaan / lähes ollenkaan toisiaan vasten painamalla.

-Nipat istuvat vanteen pinnarei´issä suorassa ja tukevasti niin etteivät ne pääse elämään paikoillaan. Samoiten pinnojen alapäässä olevat "tallat" istuvat moottorissa olivissa rei´issä suorassa, tiukasti ja tukevasti niin etteivät ne pääse elämään.

*Riippuen mm. komponenteista, tavasta jolla / mitenpäin pinnat on asennettu, pinnauksen onnistumisasteesta ja tekijän taidoista / kokemuksesta / kärsivällisyydestä / huolellisuudesta, kaikki napamoottorin pinnat eivät välttämättä ole yhtä kireällä / tiukalla kun työ on valmis. Tärkeää on, että pinnat ovat riittävän ja sopivan kireällä, ja että vanne pyörii suorassa.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

TOIMITUSKULUT:
Kunkin tuotteen vaihtoehtoiset toimitustavat ja kulut kerrotaan tuotesivuilla. Toimitustavat määräytyvät tuotteen koon ja painon mukaan. Tuotteiden lähettämisestä peritään toimituskuluja tuotteesta riippuen. Jos asiakas tilaa väärän tuotteen (esim vääränkokoinen vanne, akku yms.) ja se joudutaan vaihtamaan, jää toimituskulut asiakkaan maksettavaksi täysimääräisenä. Toimitamme ja vastaanotamme kaikki lähetykset Matkahuollon kautta.

TOIMITUSAIKA:  
Pyrimme lähettämään kaikki varastossa olevat tuotteet viimeistään tilausta seuraavana arkipäivänä. Jos teet tilauksesi arkiaamuna, todennäköisesti tilauksesi lähetetään jo samana päivänä. Toimitusaika toimitustavasta riippuen yleensä n. 1-3 arkipäivää. Emme lähetä tilauksia viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Jos tuotetta ei ole varastossa, toimitusaika on aina tuotteesta riippuen tapauskohtainen. Tuotteiden varastotilanteen ja toimitusajat (jos tuote loppunut varastosta) näet kaupassa kyseisen tuotteen tuotesivulla. Ilmoitetut toimitusajat ovat aina arvioita ja viitteellisiä ja ne voivat vaihdella ilmoitetusta.

Meistä johtumattomista syistä emme voi taata, että ilmoitetut toimitusajat pitävät aina paikkaansa. Teemme kuitenkin aina parhaamme, jotta saamme toimitettua tilatun tavaran mahdollisimman nopeasti. Erikseen asiaakkaalle tilatun tuotteen tilausta ei voi perua ilman perusteltua syytä, jos tuote/tuotteet on jo keretty tilaamaan.
 
ASIAKKAAN VASTUU:

Kaikki myymämme muunnossarjat on ns. yleismallisia, eli ne ei ole erikseen tarkoitettu mihinkään tiettyyn pyörämerkkiin/malliin (ellei erikseen niin mainita) Vaikka sarjat on helppo asentaa suurimpaan osaan pyöristä, emme voi taata että kaikkiin pyöriin asennus onnistuu "heittämällä". Joidenkin pyörien sähköistäminen voi olla hankalampaa kuin toisten. Olemme koettaneet koota sivuillemme mahdollisimman kattavasti tietoa eri tuotteista ja niiden asennusvaatimuksista.

Tekemällä tilauksen hyväksyt, että olet lukenut kaiken saatavilla olevan tiedon ja ymmärrät mitä esimerkiksi sarjan ja akun asentaminen omaan pyörääsi vaatii ja että tilaamasi tuote on käyttötarkoitukseen sopiva. Hyväksyt myös, että asennuksessa voi tulla ylimääräistä vaivaa / työtä jota ei mainita esim. asennusohjeessa tai tuotetiedoissa. Asiakkaan vastuulla on asentaa tuote huolellisesti sekä käyttää sitä tarkasti ohjeiden mukaan. Huolimattomasta tai väärin tehdystä asennuksesta aiheutuvat mahdolliset viat eivät kuulu takuun piiriin. Mikäli tuote on asennettu tai sitä käytetään vastoin sen käyttötarkoitusta, tai tuote on avattu, tehty mitään omia kytkentöjä, vaihdettu liittimiä tai mitenkään muutoin muutettu tuotetta alkuperäisestä ilman maahantuojan lupaa, ei takuu ole voimassa.

Asiakkaan vastuulla on selvittää tuotteen ominaisuudet ja käyttötarkoitus ja että tilattu tuote/tuotteet ovat käyttötarkoitukseen sopivia. Mikäli asiakas on tilannut väärän tuotteen, voidaan se vaihtaa oikeaan tuotteeseen. Väärän tuotteen tilannut asiakas on velvollinen omalla kustannuksellaan palauttamaan tuotteen myyjälle palautusehtojen mukaisesti käyttäen vain Matkahuollon bussipakettia ja asiakkaalle erikseen palautusta varten annettuja palautustietoja. Myös uuden korvaavan tuotteen lähettämisestä aiheutuvat kulut jäävät asiakkaan maksettaviksi täysimääräisenä.

Palautuksesta/vaihdosta on sovittava aina etukäteen myyjän kanssa ja kulloinkin voimassa olevia palautusehtoja tulee noudattaa. Väärä tilattu tuote tulee lähettää Greencyclelle tarkastettavaksi jotta varmistutaan että tuote on käyttämätön, uudenveroinen ja alkuperäisessä pakkauksessaan kaikkine tarvittavine osineen. Mikäli näin ei ole, ei tuote ole palautus/vaihtokelpoinen.

Mikäli tuote/tuotteet on ostettu suoraan Greencyclelta, tulee palautukset tehdä aina ainoastaan Matkahuollon bussipakettina. Mikäli palautettava/vaihdettava tuote, tai mitään muutakaan toimitetaan Greencyclelle muulla tavoin, emme voi taata että palautus tulee perille ajoissa tai ollenkaan.

Lähettäessäsi Greencyclelle mitään tavaraa, mikä ei mahdu tavallisena kirjepostina, tulee käyttää ainoastaan Matkahuollon bussipakettia. *Älä siis lähetä meille mitään muutoin kuin Matkahuollon bussipakettina.* Vain suoraan postilaatikkoon toimitettava kirjeposti voidaan lähettää tavallisena kirjepostina.

Takuutapauksissa Greencycle korvaa tuotteiden toimituksesta aiheutuneet kulut ainoastaan mikäli palautusehtoja on noudatettu ja viallinen osa on toimitettu Matkahuollon bussipakettina. Mikäli takuunalainen osa toimitetaan Greencyclelle millään muulla kuin palautusehtojen mukaisella tavalla, ei toimituksesta aiheutuneita kuluja voida maksaa.

TAKUU:

Kaikilla muunnossarjoillamme on 12-36kk takuu ja akuilla pääsääntöisesti 12-24kk takuu. Kyseisen tuotteen tuotesivulta näet tarkemmin kyseisen tuotteen takuuajan. Takuu koskee materiaali -ja valmistusvirheitä.  Mahdollisissa vikatapauksissa kannattaa ensin käydä ns. perusasiat läpi, kuten varmistaa että päävirrat on päällä, kaikki johdot kytketty oikein ja liittimet ovat ehyet ja kunnolla pohjassa. Sivuiltamme kohdasta 'Ohjeet' löytyy vianselvityskaavio, jonka avulla vikaa voi koettaa paikallistaa itse. Suurin osa vikatapauksista on itse korjattavissa (esim. huonosti pohjassa oleva liitos)

Mikäli et itse saa vikaa paikallistettua ja/tai korjattua, on oltava yhteydessä ensisijaisesti tuotteen myyjään. Jos jossain osassa kuitenkin todetaan takuuaikana materiaali ja/tai valmistusvirheestä johtuva vika, on myyjä velvollinen korvaamaan uuden osan ja sen lähettämisestä aiheutuneet kulut.

Mikäli vika todetaan takuun ulkopuoliseksi viaksi, voi myyjä toimittaa tarvittavat varaosat täysimääräisesti asiakkaan laskuun.

Tuotteitamme parannetaan jatkuvasti ja joidenkin parannusten vuoksi vanhanmallinen tuote ei välttämättä ole yhteensopiva uudempien mallien kanssa. Pyrimme kuitenkin pitämään varastossa mahdollisimman kattavasti vanhempien mallien varaosia, jotta vanhemmatkin mallit saadaan korjattua ilman että koko järjestelmää tarvitsee uusia. Emme kuitenkaan voi taata, että kaikkiin myynnissä olleisiin malleihin löytyy aina sopivat varaosat. Joissain harvinaisissa tapauksissa voidaan joutua uusimaan muitakin kuin itse rikkinäinen osa, mikäli vanhanmalliseen tuotteeseen ei ole enää saatavilla sopivaa osaa.

Takuu ei koske normaalia kulumista, kuten esimerkiksi laakereita, alennusvaihdetta, vannetta, eikä akun kapasiteetin luonnollista heikkenemistä. *Akun käyttäjä voi itse vaikuttaa merkittävästi akun toimintasäteeseen ja elinikään noudattamalla akun mukana tulleita ohjeita* (mikäli akun mukana ei ole tullut akun käyttö, lataus ja säilytysohjetta, voi sen ladata myös sivuiltamme kohdasta ohjeet)

Takuu ei myöskään kata mitään muita kuluvia osia, kuten jarruja, renkaita, ketjuja, rattaita jne.. Akun vääränlainen käyttö ja säilytys voi heikentää akun kapasiteettia tai jopa hajoittaa akun. Akun käyttö, lataus ja säilytysohjeiden laiminlyönti raukaisee takuun. Asiakkaan vastuulla on käyttää, ladata ja säilyttää akkua kyseisen akun ohjeiden mukaan.

Takuu ei ole voimassa, jos tuote on asiakkaan toimesta asennettu jollain tavoin väärin, joka on johtanut vian syntymiseen, tai jos tuotetta on käytetty väärin. Takuu on voimassa vain, kun tuotteita käytetään myymiemme, yhteensopivien tuotteiden kanssa.

Takuu raukeaa, jos tuote on avattu, tuotteen sinetti on rikki, tuote on purettu, sitä on yritetty itse korjata, tehty mitään omia kytkentöjä jne. *Kaikenlainen tuotteen muokkaaminen ilman maahantuojan kirjallista lupaa raukaisee takuun.* Akkua tulee ladata ainoastaan sen mukana toimitetulla laturilla, tai muulla maahantuojan kirjallisesti hyväksymällä laturilla. Litiumakkuja on monenlaisia ja ne tarvitsevat aina juuri kyseiselle akulle tarkoitetun laturin. *Älä missään nimessä käytä akun lataamiseen mitään yleislaturia.*

*Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotteitamme käytetään muualta ostetun  / saadun tai itse rakennetun akun kanssa*, sillä emme voi taata kyseisen akun sopivuutta tuotteemme kanssa. Suosittelemme käyttämään vain yksinomaan myymiämme, luotettaviksi ja aidoiksi todettuja sähköpyöräkäyttöön tarkoitettuja turvallisia lithiumakkuja. Takuu ei kata missään tilanteessa tuotteistamme muille tuotteille, henkilöille, kiinteistöille, ajoneuvoille yms. aiheutuneita vahinkoja tai haittoja, eikä myöskään muiden tuotteiden aiheuttamia vahinkoja myymiimme tuotteisiin.

Takuutapauksissa, kun ensin on käyty vianselvityskaavion mukaiset testit läpi, ensisijaisesti pyydämme tekemään muutamia lisätestejä, jotta voidaan mahdollisimman tarkasti selvittää ja paikantaa vika. Monesti vika pystytään paikantamaan ja korjaamaan asiakkaan toimesta. Lähetämme tarvittaessa varaosia, kun on selvitetty missä komponentissa vika oletetaan olevan. Jos varaosilla ei saada useamman yrityksen jälkeen tuotetta korjattua, voi asiakas niin sovittaessa lähettää koko sähköistetyn pyörän / muun laitteen Greencyclen päätoimipisteelle Kajaaniin, jolloin koko kokonaisuus päästään tarkastamaan kerralla ja näin vika saadaan varmasti korjattua.

Useiden tuotteittemme tee-se-itse-luonteisuuden vuoksi mahdollista vikaa ei aina pystytä löytämään / todentamaan sähköpostitse/puhelimen välityksellä ja toteamaan johtuuko vika takuunalaisesta materiaali tai valmistevirheestä, vai huolimattomasti tai väärin tehdystä asennuksesta tai vääränlaisesta käyttämisestä. Mikäli jokin osa tai koko pyörä/sähköistetty laite joudutaan lähettämään Greencyclen päätoimipisteelle tarkastettavaksi/korjattavaksi, määräytyy toimituksesta ja korjauksesta aiheutuneet kulut sen mukaan onko vika takuunalainen (materiaali, komponentti tai valmistevirhe)

Takuutapauksissa tuotteen myyjä korvaa korjauksesta aiheutuneet komponentti, työaika ja toimituskulut (toimituskulut korvataan ainoastaan kun käytetään Matkahuollon bussipakettia) Asiakas voi myös itse toimittaa pyöränsä tarkastettavaksi / korjattavaksi omalla kustannuksellaan niin halutessaan. Mikäli vika todetaan johtuvan vääränlaisesta ja/tai huolimattomasta asennuksesta, käytöstä tai jostain muusta takuun ulkopuolisesta seikasta, tällöin kyseessä ei ole takuutapaus ja korjaus- ja toimituskulut jäävät kokonaisuudessaan asiakkaan maksettavaksi. Asiakkaalta voidaan jälkikäteen periä myyjälle aiheutuneita rahtikuluja, mikäli tuote on toimitettu myyjälle myyjän laskuun ja vian todetaan olevan takuun ulkopuoleinen.

Tuotteidemme korjaus ja huoltotoiminta ei kuulu liiketoimintaamme, emmekä siten halua veloittaa omien tuotteittemme korjauksesta. Siksi pyrimme tekemään takuun ulkopuoliset korjaukset tuotteisiimme mahdollisimman pienin kuluin. Kuitenkin mikäli tuotetta on asiakkaan toimesta milläänlailla muokattu tai muutettu, tai käyttö ja/tai asennusohjeita ei ole noudatettu ja se on edesauttanut tai johtanut vian syntymiseen, voidaan korjaus tehdä normaalin tuntityöveloituksen mukaan.
*Kaikki toimitukset Greencyclelle tulee tehdä vain Matkahuollon bussipakettina.* Vanha rikkinäinen/viallinen tuote yleensä palautetaan meille, mutta se katsotaan aina tapauskohtaisesti ja aina se ei ole välttämättä tarpeen.
 
KAUPAN PERUMINEN JA PALAUTUS
     
Kuluttajalla on lain mukainen 14 päivän peruutusoikeus. Peruutusoikeus lasketaan alkaneeksi siitä, kun asiakas on vastaanottanut tilauksensa. Kaupan peruutuksesta on aina sovittava kauppiaan kanssa etukäteen kirjallisesti, esim. sähköpostitse. Kaikki palautukset ja muut lähetykset Greencyclelle on tehtävä poikkeuksetta aina *Matkahuollon bussipakettina*, käyttäen erillistä asiakaspalvelusta saatua palautustunnusta. Emme lähetä emmekä vastaanota Postin kautta tehtyjä toimituksia lainkaan, sillä tästä aiheutuu meille ylimääräistä vaivaa ja kuluja. Postin käyttämisestä veloitamme ylimääräisen 10e kulukorvauksen. Emme myöskään hyvitä takuukorjauksien osalta toimituskuluja, mikäli takuuhuoltoon toimitettu tuote on toimitettu muutoin kuin edellämainittujen palautusehtojen mukaisella tavalla.

Palautetun tuotteen on oltava käyttämätön, uudenveroinen, ehyessä alkuperäisessä myyntipakkauksessaan. Kaikkien lähetettyjen osien, papereiden ja mahdollisten kyseiselle tuotteelle suunniteltujen pakkausmateriaalien on oltava mukana palautuksessa.

Peruutustapauksessa, mikäli tuote on jo keretty lähettää, palautamme ainoastaan tuotteista maksetun hinnan. Peruutustapauksessa kaikki tilauksesta aiheutuneet toimitus -ja maksukulut jäävät asiakkaan kuluksi täysimääräisenä. Vaikka tilauksella olisi asiakkaalle ilmaiset toimituskulut, maksaa tilauksen toimittaminen kauppiaalle. Myös nämä alunperin asiakkaalle ilmaiset toimituskulut jäävät asiakkaan maksettavaksi täysimääräisenä. Mikäli tilauksen pakkaus / pakkaukset on avattu ja/tai tilauksen tuote on asennettu, tarkastamme tuotteiden kunnon ennenkuin voimme palauttaa tuotteista maksettua hintaa. Peruutusoikeus ei ole voimassa, mikäli tuotetta on käytetty, se on asennettu ja / tai se ei ole alkuperäisessä ja ehyessä pakkauksessaan. Palautettavan tuotteen on oltava käyttämätön ja kaikilta osin täysin uudenveroinen. Mikäli asiakas on tehnyt tilauksen ja peruu sen ennen tuotteiden lähettämistä, mutta kyseinen tilaus on jo keretty kasata ja pakata, on kauppias oikeutettu perimään asiakkaalta aiheutuneet maksu, käsittely ja pakkauskulut. Tehty ja peruutettu tilaus aiheuttaa aina kauppiaalle kuluja, sekä ylimääräistä vaivaa.

Samat palautusehdot koskevat myös, jos asiakas on vahingossa tilannut esimerkiksi väärän tai epäsopivan tuotteen ja se joudutaan vaihtamaan toiseen. Kauppias korvaa toimituskulut vain siinä tapauksessa, että asiakkaalle on toimitettu tilauksesta poikkeava tuote. Palautus on tehtävä viipymättä sen jälkeen kun palautuksesta on sovittu, kuitenkin viimeistään 14 vrk sisällä palautuksen sopimisesta. Mikäli palautusehtoja ei noudateta, on kauppiaalla oikeus periä esim. väärästä palautus/toimitustavasta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia asiakkaalta. Kun tuote/tuotteet on palautunut takaisin kauppiaalle ja ne on tarkastettu että ne täyttävät palautusehdot, palauttaa myyjä tuotteiden hinnan asiakkaan tilille viimeistään 14vrk:n kuluessa palautuksen saapumisesta. Toimitus, maksu tai muita kuluja ei palauteta asiakkaalle.

Maksamatta jätetty lasku ei ole peruutus! Maksamattomista tilauksista aiheutuu meille ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Vähennät turhan työn ja kustannusten määrää, jos peruutat tilauksen mahdollisimman pian ennen toimitusta, mikäli et ole aikeissa maksaa/noutaa sitä.

Erityistapauksissa, jos esim asiakkaan pyörä on hyvin erikoinen, eikä voida olla varmoja tuotteen sopivuudesta, voidaan sopia ns.avokaupasta, jolloin asiakkaalla on tietty aika palauttaa tuote halutessaan ja saada rahansa takaisin. Toimitus -ja mahdolliset maksukulut jäävät tässä tapauksessa asiakkaan maksettavaksi. Palautetun tuotteen on oltava virheettömässä, uudenveroisessa kunnossa kaikkine osineen ja alkuperäisessä myyntipakkauksessaan.
     
MAKSUTAVAT:
    
*Maksutapoina Greencycle-verkkokaupassa on seuraavat vaihtoehdot:*

*-Verkkopankki ja korttimaksu* (kaikki yleisimmät kotimaiset pankit ja pankki/luottokortit)
*-Bussiennakko* - Maksu Matkahuoltoon tilausta noudettaessa (Bussiennakkomaksu 5e)
*-Tilisiirto / Ennakkomaksu tilillemme* - Normaali pankin tilisiirto. Maksutiedot näet tilauksen viimeisteltyäsi. Huom. Lähetämme tuotteet vasta kun maksusuoritus näkyy tilillämme!
*-Bitcoin* (Maksupalveluntarjoaja on BitPay)
*-Lasku Sopimusasiakkaille* - Normaalin lasku 14pvä maksuajalla, vain sopimusasiakkaillemme. 

*Walley (Collector Bank) osamaksu ja lasku - 45 päivää korotonta maksuaikaa tai osamaksu 36 kuukauteen asti (lasku-, luotto- ja osamaksuehdot)

-Noudettaessa tilaus Kajaanin toimipisteeltämme voit maksaa ainoastaan käteisellä. Noudettaessa voit myös tehdä tilauksen verkkokaupassa jo etukäteen, valita maksutavaksi nouto ja noutaa tuotteet kun saat noutoilmoituksen sähköpostitse.

Lähettämällä tilauslomakkeen sitoudut noudattamaan näitä ehtoja:
 
1. Tilaajana ja maksajana voi toimia vain yli 18-vuotias. Alle 18-vuotiaan tilaukset tulee tehdä huoltajan nimellä ja suostumuksella.

2. Maksamattomat laskut siirrämme perintään/oikeudelliseen perintään. Pidämme oikeuden periä viivästyskorkoa ja huomautuskuluja jos joudumme lähettämään huomautuslaskun. Mahdolliset perintäkulut tulevat asiakkaan maksettaviksi aina täysimääräisenä.

3. Tilauksen lähettäminen on aina sitovaa. Voit peruuttaa tilauksesi, mutta mikäli et maksa etkä peruuta tilaustasi, voimme asettaa myyntikiellon. Peruutathan siis tilauksesi, mikäli et aio maksaa sitä. Katso peruuttamisen ehdot ylempää kohdasta peruuttaminen.

5. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Oikeus hintojen muutokseen ilman eri ilmoitusta pidätetään.

6. Greencycle pidättää oikeuden katkaista asiakassuhde yksipuolisten väärinkäytösten, jatkuvien palautusten, maksamatta ja peruuttamatta jätettyjen tilausten tai toistuvien peruutusten vuoksi vuoksi ilman eri perustelua tai ilmoitusta. Voimme laskuttaa asiakkaalta toistuvista peruutuksista /maksamattomista tilauksista aiheutuneet ylimääräisen työn ja muut aiheutuneet kulut (Kuluttajansuojalaki 5. 28§).

7. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%, ellei siitä erikseen mainita